Vedtægter

Vedtægter


§ 1


Foreningens navn er ”Foreningen FestiVejle”.§ 2


Foreningens formål er – løbende – at foranledige afviklet kulturelle, idrætslige og øvrige underholdningsmæssige arrangementer med henblik på i videst muligt omfang at fremme interessen for og kendskabet til Vejle.§ 3


Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.


Som medlemmer kan optages foreninger, offentlige institutioner, er-hvervsvirksomheder og enkeltmedlemmer, der måtte være interesseret i på bedst mulig vis at fremme foreningens formål.


Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måne-ders varsel til en 1. januar.§ 4


Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


Med henblik på bedst muligt at fremme foreningens formål bidrager Vejle Kommune med en årlig økonomisk støtte til foreningens arbejde med arrangementer af en vis kunstnerisk kvalitet.


Disse arrangementer kan – efter bestyrelsens nærmere bestemmelse – bestå af teaterforestillinger, ballet, operaer, koncerter, idrætsstævner el-ler lignende.


Størrelsen af den økonomiske støtte til nævnte arrangementer fastsættes af Vejle Kommune ved indgåelse af Netværksaftaler.§ 5


Foreningens disponible kapital tilvejebringes gennem driftsindtægter ved afholdelse af arrangementer, medlemskontingenter samt bidrag fra Vejle Kommune (jvf. § 4).


Intet medlem af foreningen har nogen andel i foreningens formue og eventuelle driftsoverskud.


Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut og således, at der oppebæres størst mulig rente.§ 6Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger dette.


Ekstraordinær generalforsamling skal – med 14 dages varsel – afholdes senest 4 uger efter, at skriftlig begæring herom er modtaget.


Generalforsamlinger indkaldes – med angivelse af dagsorden – ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Fremlæggelse af regnskab

4.Fastsættelse af næste års kontingent (jvf. § 4)

5.Fremlæggelse af foreløbigt budget

6.Godkendelse af indstillede medlemmer til bestyrelsen

7.Godkendelse af indstillede suppleanter til bestyrelsen

8.Valg af revisor

9.Behandling af indkomne forslag

10.Eventuelt


Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmefler-hed  -  jvf. dog § 11 og 12.


Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt mindst ét tilstedeværende med-lem ønsker dette.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Hvert medlem har én stemme. Dog har personer, der er enkeltmedlem i foreningen, ikke stemmeret.


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Valgbar til bestyrelsen er enhver person, der er indstillet af de foreninger m.v., der er berettiget til repræsentation i bestyrelsen.

§7


Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndig-hed.


Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer.


På den ordinære generalforsamling godkendes indstillingen af 6 besty-relsesmedlemmer fra de indstillingsberettigede foreninger m.v.

Disse 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.


Følgende foreninger/sammenslutninger søges repræsenteret i bestyrel-sen:

Vejle Idræts Råd (VIR)

Musikforeninger

Teaterforeninger

Turistforeningen

Erhvervsorganisationer

Andre foreninger og sammenslutninger


Halvdelen af ovennævnte 6 medlemmer i bestyrelsen er på valg i lige årstal – de øvrige i ulige årstal.


Genvalg kan finde sted.


Den på generalforsamlingen godkendte bestyrelse kan udpege yderligere 2 personer til bestyrelsen.

Disse personer udpeges for ét år ad gangen.


Såfremt én eller flere af ovennævnte foreninger/organisationer ikke

ønsker/formår at udpege repræsentanter til bestyrelsen, kan bestyrelsen

selv udpege egnede/interesserede personer til besættelse af de ledige

pladser.

Disse bestyrelsesmedlemmer, der udpeges for ét år ad gangen, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 8


Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse konsti-tuerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsen vælger således af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Disse 4 personer udgør foreningens forretningsudvalg, der varetager den daglige drift.


Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten, og der god-kendes således først erstatningsindstilling – for evt. resterende valgperi-ode – ved den næste ordinære generalforsamling.


Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt.

Formanden indkalder til alle bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen skal dog træde sammen, når mindst 3 bestyrelsesmedlem-mer skriftligt fremsætter anmodning herom.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Det påhviler bestyrelsen at føre referat over sin virksomhed.


Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed.

Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.


Bestyrelsen varetager foreningens tarv.

Bestyrelsen er pligtig at udføre sit arbejde således, at formålet bedst mu-ligt opfyldes.

Det er således bestyrelsens pligt – under ansvar over for generalforsam-lingen – at fastsætte tidspunkter for afholdelse af arrangementer samt i øvrigt hvilke arrangementer, der skal afholdes.

Til opfyldelsen af nævnte arbejde kan bestyrelsen nedsætte selvsupple-rende arrangementsudvalg, hvis opgave vil være at arbejde på en bred vifte af arrangementer.
§ 9


Foreningens regnskab og status skal revideres af en af generalforsamlin-gen valgt revisor, der skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

Revisor vælges for ét år ad gangen.


Foreningens regnskabsår er 01.01-31.12.§10


Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i for-ening med enten formand eller næstformand.


Foreningen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger samt betale indgåede forpligtelser.


Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen per-sonlig hæftelse.§ 11


Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.§ 12


Forslag til foreningens opløsning skal godkendes på en ordinær general-forsamling, og således at der for vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.


Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke giver møde på den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær general-forsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


Såfremt foreningen opløses, skal en eventuel formue tilfalde Vejle Kommune med henblik på at støtte kulturelle eller sportslige aktiviteter i Vejle.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2012